نوشته شده توسط : zohre

tehran-clinic

thaqib

varshahid

websepanta

mersada:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

isfengday

isrd

itetc

janbaznews

kafetakhfif

kartsharge

khsssh:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

sokootestan

takrit11

thaqib

varshahid:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

isarketab:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

شرکت سهامی عام

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی عام را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شركتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و در صورتی كه بنا به موجباتی سرمایه شركت سهامی عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه – سرمایه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید به انواع شركت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

 

قوانین تأسیس شركت سهامی عام:

 برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین بدو امر بایستی حداقل ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهدی را حسابی بنام شركت شرف تاسیس نزدیكی از بانكها سپرده سپس اظهارنامه ای ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه امضای كلیه موسسین رسیده باشد اداره ثبت شركت ها تسلیم و رسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را ضمیمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر اداره ثبت شركتها تسلیم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ۱۰ ل.ا.ق.ت) پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین جراید آگهی و بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان خرید سهام ظرف مهلتی كه اعلام شده بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك پذیره نویس تسلیم می شود و صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداكثر ظرف یكماه تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ۳۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

 

ثبت شرکت سهامی عام

 

مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتبا قبولی خود را اعلام و این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت اداره ثبت شركتها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت نرسد درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركتها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه كه برای تاسیس شركت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

 

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركت ها

دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام

دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام

دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین

فتوكپی شناسنامه موسسین

 

مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام:

دو نسخه اظهارنامه

دو نسخه اساسنامه

توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای كه هنگام پذیره نویسی تعهد شده اضافه ۲۰% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)

آگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده

فتوكپی شناسنامه مدیران ( مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)

گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شركت

ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز

 :: بازدید از این مطلب : 3198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

شرکت تعاونی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تعاونی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام و یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا در اختیار شرکتهای تعاونی قرار گیرد و سازمان ها و شرکتهای دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت و وزارتخانه ها و بانکها شهرداری ها و شوراهای اسلامی کشور و بنیاد مستضعفان وسایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاا فزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند.

 

 

ثبت شرکت تعاونی

 

شرکت های تعاونی بسته به نوع فعالیت شامل دو دسته می باشند:

 

الف – شرکت تعاونی تولید، که در زمینه کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنعات، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری فعالیت دارند.

 

ب – شرکت تعاونی توزیع: که فعالیت اصلی آن تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء می باشد.

 

شرکت های تعاونی از نظر عضویت نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

 

الف – شرکت تعاونی عام، که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و برای تامین سرمایه، باید سهام آن را به عموم عرضه کنند.

 

ب – شرکت تعاونی خاص، که عضویت در آن برای افراد و گروه های خاصی آزاد می باشد مانند کارگران، کشاومرزان، دانشجویان، ایثارگران و زنان مشاغل خاص.

 

بنابراین تعاونی کسانی که واجد شرایط هستند را باید به عنوان عضو انتخاب کند و شامل هیچ محدودیتی نیز نمی شود. در این صورت شرکت های تعاونی که بیش از ۵۰۰ عضو دارند یا اتحادیه هایی که تعداد اعضای آنها بیش از ۲۰۰۰ نفر باشد ” تعاونی بزرگ ” نامیده می شود.

قید عبارت “تعاونی” به شکل خوانا در تابلو و سربرگ های شرکت الزامی است و فقط یک شرکت تعاونی می توان در هر موضوع فعالیت در واحد های صنفی و شهرستانها و واحدهای کارمندی و کارگری تشکیل داد.

 

قوانین ثبت شرکت تعاونی:

۱- حداقل تعداد اعضا ۷ نفر باید باشد در زمان ثبت شرکت و نباید از این میزان در دوران فعالیت شرکت تعاونی کمتر شود.

۲- در ثبت شرکت های تعاونی که به منظور اشتعال تولید و خدمات توسط کمک های دولتی ، تعداد اعضا حداقل بایستی ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

۳- اگر ثبت شرکت تعاونی بدون کمک دولت و با هدف سرمایه گذاری باشد و دست کم نصف سرمایه گذاری طرح توسط اعضای تعاونی تامین شود رعایت بند دوم الزامی نیست.

۴- تعداد اعضا در ثبت شرکت تعاونی مسکن باید با توجه به اهلیت مدیران تعاونی و به تشخیص اداره کل تعاون تعیین می شود.

۶- اعضای تعاونی باید مبلغ تعهد شده را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که دوسال می باشد، تادیه کند.

۷- برای تامین سرمایه تعاونی، سهم اعضا برابر است مگر این که مجمع جور دیگری تشخیص دهد. که در این صورت حداکثر میزان سهام هر کدام از اعضا حداکثر باید ۳۰% سرمایه تعاونی باشد.

۸- اتخادیه تعاونی با حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت مشترک می باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می گردد.

حداقل سرمایه ثبت شرکت تعاونی:

حداقل میزان برای ثبت شرکت ها ی تعاونی سرمایه یک میلیارد ریال می باشد.

 

مراحل ثبت شرکت تعاونی:

ابتدا هیات موسس که متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی می باشد، اقداماتی در جهت تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اسانامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افرادی که واجد شرایط هستند و همچنین تشکیل اولین مجمع عمومی عادی برای تصویب اساسنامه شرکت تعاونی و تعیین هیات مدیره و بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی، انجام دهند.

البته موسسین تعاونی باید اطلاعات کافی از قوانین وکلیات ثبت شرکت تعاونی داشته باشند و در صورت لزوم در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان برگزار می کند شرکت کند که زمان تشکیل کلاس ها حداکثر یک هفته بعد از تاریخ ارائه تقاضا خواهد بود.

 

مدارک لازم جهت تشکیل تعاونی :

الف : ارائه مجوز فعالیت مربوطه

ب : لیست اسامی حداقل ۷ نفر اعضا و سهامدار به همراه آدرس و مشخصات کامل

ج : کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد ( برابر با اصل شده ) برای آقایان کپی کارت پایان خدمت الزامیست

د : کپی آخرین مدرک تحصیلی

خ : امضا اساسنامه و فرمهای مربوطه

ظ : تعیین مدیر عامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل

ط : گواهی فیش بانکی مبنی بر اثبات سرمایه اولیه:: بازدید از این مطلب : 3179
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

شرکت تضامنی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شركت تضامنی از جمله شركتهای شخصی محسوب می شود و شخصیت افراد شریک نقش بسیار مهمی در این نوع شركت ایفا می نماید بدین صورت که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای ادای تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از افراد شریک مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. هر تصمیمی که بین شرکاء برخلاف این موضوع، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و حداقلاسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. ثبت شرکت تضامنی وقتی صورت می پذیرد كه تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم شراکت غیر نقدی نیز با توافق كلیه شركا ارزیابی و تسلیم شده باشد. در ثبت شركت تضامنی تقسیم سود به نسبت سهم شركا است همپنین شركا می توانند ترتیب دیگری برای تقسیم سود میانخود مقرر نمایند. مدیر عامل شرکت تضامنی از میان شركا یا خارج از شركا انتخاب می شود.

ثبت شرکت تضامنی

 

ثبت شرکت تضامنی

 

مسئولیت مدنی مدیر شركت:

 

مسئولیت مدنی مدیران مقابل شركت از مقررات عقد وكالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه از باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص برای مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران را اساسنامه تعیین کرده است. منافع شركت تضامنی با نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا را علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ۱۱۹ و ۱۳۲ ق.ت)

 

موارد انحلال شركت تضامنی:

 

١- شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .

 

٢- شركت برای مدتی معین تشكیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شركتها نشده باشد.

 

٣- در صورتی كه ورشكست شده باشد (ورشكستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)

 

٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت تضامنی

 

٥- در صورت تراضی تمام شركا

 

٦- در صورتی كه احدی از شركا بنا به دلایلی از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهد.

 

٧- در صورتی كه احدی از شركا ورشكست شود و سهم ورشكسته در شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شركت را نمایند مشروط بر اینكه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند در این صورت سایر شركا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شركت با پرداخت طلب طلبكاران (تا حد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شركت جلوگیری بعمل آورند.

 

٨- در صورتی كه احدی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند.

 

٩- در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر در اساسنامه

 

مدارک لازم ثبت شرکت تضامنی

 

دو برگ تقاضانامه

 

دو برگ شرکتنامه

 

دو نسخه اساسنامه

 

فتوکپی شناسنامه‌ی شرکاء

 

مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .:: بازدید از این مطلب : 3174
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

شرکت در مناطق آزاد

 موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با شرکت در مناطق آزاد را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

الف : منطقه آزاد چیست؟

ایران ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:

چابهار

قشم

کیش

اروند

انزلی

سلفچگان

ارس

ماکو

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد

 

مزایای ثبت شرکت مناطق آزاد :

1. معافیت مالیاتی (۲۰)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی

2. ۱۰۰%مالکیت خارجی

3. ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا

4. تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی

5. عدم محدودیت ها انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشور ها.

6. خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)

7. خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

8. انجام معاملات ارزی

9. معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحد های تولیدی

10. فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار

11. ثبت سهل و اسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی

12. مقررات آسان برای ورود کالا های مجاز

13. تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

14. امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش سایر سرزمین اصلی

15. نرخ های مناسب برای مصرف انرژی

16. آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی

17. صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندر گاهی

18. شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

 

مهمترین تفاوت مناطق آزاد ویژه را می توان این چنین خلاصه کرد :

معافیت مالیاتی مدت ۱۵ سال مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است

ولی مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد. مقرررات روادید برای اتباع خارجی مناطق ویژه اساس ضوابط داخل کشور است ولی مناطق آزاد روادید مرزهای ورودی اعطا می گردد.

مقررات کار و بیمه اجتماعی استخدام اتباع خارجی مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد.

دسترسی مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.:: بازدید از این مطلب : 3225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

به تشکل هایی که حداقل بین 2 نفر به منظور انجام امور تجارتی برپا میگردد شرکت با مسئولیت محدود گفته می شود. در این نوع از شخص حقوقی، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردد افراد فقط به اندازه سهم الشرکه خود در شرکت در برابر تعهدات و سود و زیان شرکت مسئول و پاسخگو می باشند. مطابق با ماده 95 قانون تجارت چنانچه اسم هر یک از شرکا در نام شرکت قید گردد، آن شخص در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی بوده و مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشد. جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد. عبارت با مسئولیت محدود بایستی پس از نام شرکت قید گردد.

 

شرکت توسط مدیرانی اداره میگردد که می توانند از بین یا خارج از شرکا انتخاب شوند. مدیرعامل شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که به عنوان نماینده شرکت دارای حدود اختیارات و وظایفی می باشد که در اساسنامه به آنها اشاره میگردد. تعیین مدیران شرکت در شرکتنامه انجام گرفته و مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره مشخص میگردند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

    کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی تمام افراد

 

    گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره

 

فرآیند ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

    تکمیل مدارک مورد نیاز

 

    ثبت نام

 

    تایید نام توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها

 

    تنظیم اوراق شرکت

 

    امضای اوراق توسط تمام شرکاء و مدیران

 

    ارسال مدارک

 

    صدور شماره ثبت توسط اداره ثبت شرکتها

 :: بازدید از این مطلب : 3225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

ثبت شرکت سهامی خاص

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با خاص را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شرکت سهامی خاص نوعی شرکت سهامی است که تمامی سرمایه اولیه آن توسط شرکا و در بدو تاسیس تامین می شود و کلیه سرمایه آن در غالب سهام بین اعضاء تقسیم می شود . هر کدام از صاحبین سهام با توجه به میزان سهام یا سرمایه خود در این نوع شرکت ها جوابگوی تعهدات شرکت بوده  و  در صورت عدم کفایت و توانایی برای انجام تعهدات مجبور به صرف اموال شخصی خود در راستای جبران تعهدات شرکت نمی باشند .

موضوع اصلی شرکت های سهامی خاص ، بازرگانی است  هر چند فعالیت اصلی شرکت تاسیس شده  در زمینه های بازرگانی نباشد.به عنوان مثال فعالیت شرکت می تواند خدماتی ، تعمیر و نگهداری ،ایمنی و بهداشتی ، مدیریتی و مشاوره ای  و … باشد ولی موضوع شرکت باید بازرگانی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر سهام دار نیاز دارد که پس از میزان اعلام سرمایه باید حداقل 35% از کل سرمایه بصورت نقد به حساب شرکت در نزد بانک های ذی صلاح واریز گردد و 65% سهام باقی مانده در تعهد سهامداران باید حداقل ظرف مدت 5 سال تادیه گردد. ضمن اینکه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.

پس از تعیین حداقل سه نفر سهام دار اصلی ، دو نفر بازرس ( یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل ) نیز برای شرکت معرفی می شوند که الزاماً نباید با هیچ کدام از سهامداران نسبت فامیلی داشته باشند .

تعداد اعضاء هیئت مدیره حداقل باید دو نفر تعیین گردد که هر کدام از آنها نیز باید از سهام داران شرکت ( حداقل یک سهم) باشند . این اعضاء به همراه دو نفر بازرس تعیین شده باید حداقل سن قانونی  ( 18 سال تمام) را دارا بوده و هیچکدام نباید سابقه سوء پیشینیه  کیفری داشته باشند .

 

آیا می دانستید ؛ شرکت های سهامی خاص با حداقل صد هزار تومان قابل ثبت می باشند و این سرمایه توسط موسسین و در بدو تاسیس باید تامین شود ؟متخصصین ثبت شرکت و برند ثبت شرکت کریم خان در تمامی این مراحل درکنار شما خواهند بود .

 

مدارک لازم :

 

1. کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره (برابر با اصل شده).

 

2. گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت مدیره و بازرسین .

 

3. گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های کشور.

 :: بازدید از این مطلب : 3125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد